Neler yeni

Anasınıfı Sene Başı Zümre Toplantı Tutanağı

Katılım
9 Kas 2011
Mesajlar
47
Beğeniler
1
#1
Anasınıfı 1. dönem zümre öğretmenler toplantısı gündem maddeleri ve tutanağı alttadır.

20…-20…. EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …………………………… İLKÖĞRETİM OKULU
ANA SINIFI SENE BAŞI ZÜMRE ÖĞRETMENLER TOPLANTI TUTANAĞI
Toplantı Tarihi : ………..
Toplantı Yeri :Öğretmenler odası
Toplantı Saati : 13:40
Toplantı No : 1
ToplantıBaşkanı : Sinan AÇIKGÖZOĞLU
ToplantıYazmanı : Azime KANCA
Toplantıya katılanlar : AzimeKANCA Ana Sınıfı Öğretmeni
Sinan AÇIKGÖZOĞLU Müdür Yardımcısı


GÜNDEM MADDELERİ:

1.Açılış,
2.Genişletilmiş İl Zümre Başkanları Kurulu toplantı tutanağının incelenmesi,
3.1739sayılı Türk Milli Eğitim Temel Kanununun,Okul Öncesi Eğitimin genel amaçlarınınve Okul Öncesi Eğitim Yönetmeliğinin okunup incelenmesi,
4.İş günü takviminin ve yıllık çalışma programının hazırlanması,
5.Planların hazırlanması,Atatürk ilke ve inkılaplarının planlarave konulara yansıtılması,programın uygulanmasında karşılaşılan problemler,
6.Öğretim yöntemlerinin tespiti,öğrencilere yönelik tutulacak dosya veformlar,
7.Belirli gün ve haftalarda ünitelerle ilgili yapılacak çalışmalarıngörüşülmesi,
8.Derslerde kullanılacak araç ve gereçlerin tespiti,ders araç vegereçlerinin özenle kullanılmasının sağlanması,
9.Anne-baba eğitimi çalışmalarının planlanması,okul-aile işbirliği,
10.Öğrenci başarılarını artırmak için alınacak önlemlerin görüşülmesi,
11.Okul tanıtımı için yapılacak çalışmalar,
12.Dilek ve temenniler.

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

ŞehitRecep Eşiyok İlköğretim Okulu Ana Sınıfı Öğretmeni Azime KANCA ve Okul Müdür YardımcısıSinan AÇIKGÖZOĞLU yönetmeliğinilgili maddesi gereğince yukarıda yeri,zamanıve saati belirtilmiş olan 1. Dönem Sene Başı Zümre Öğretmenler Toplantısınıyapmak üzere toplandı.

1.Açılış:

OkulMüdür yardımcısı Sinan AÇIKGÖZOĞLU başarılı bir öğretim dönemi dilekleriyletoplantının açılışını yaptı.Gündem maddelerini okunarak,eklenmesi veçıkarılması gereken madde olup olmadığı soruldu.Yeni bir madde teklifedilmediği için maddelerin görüşülmesine geçildi.

2. Genişletilmişİl Zümre Başkanları Kurulu toplantı tutanağının incelenmesi:

Genişletilmişİl Zümre Başkanları Kurulu toplantı tutanağı Ana Sınıfı Öğretmeni Azime KANCAtarafından okundu.


3.1739 sayılı Türk Milli Eğitim TemelKanununun,Okul Öncesi Eğitimin genel amaçlarının ve Okul Öncesi Eğitim Yönetmeliğininokunup incelenmesi:

1739sayılı Türk Milli Eğitim Temel Kanunu,Okul Öncesi Eğitimin genel amaçları veOkul Öncesi Eğitim Yönetmeliğinin önemli maddeleri Ana Sınıfı öğretmeni AzimeKANCA tarafından okundu.Okul öncesi eğitimin amaçları doğrultusundaeğitim-öğretim planlarının hazırlanması gerektiği belirtildi.


4.Yıllık iş günü takviminin ve yıllıkçalışma programının hazırlanması:

Milli Eğitim Müdürlüğündengelen yıllık çalışma takvimi incelenerek;birinci dönemin…………. iş günü, ikincidönemin…………… iş günü , toplam ……………… iş günü olduğu görülmüştür.İş günü takvimive yıllık çalışma programının hazırlanarak dosyaya konması kararlaştırıldı.

5.Planlarınhazırlanması,Atatürk ilke ve inkılaplarının planlara ve konularayansıtılması,programın uygulanmasında karşılaşılan problemler:

Azime KANCA:Genişletilmişİl Zümre Başkanları toplantısında yıllık ve günlük planların eylül ayı sonuna kadar hazırlanmasının ,günlük planların hazır planlarolarak kullanılabileceğinin,planların internet ortamından yararlanılarak,bilgisayarlardadüzeltilerek ve değiştirilerek bilgisayar çıktısı olarak kullanılabileceğininkararlaştırıldığını hatırlattı.

Okul Öncesi eğitimprogramında yer alan Atatürkçülük konuları ile ilgili amaç ve kazanımlar Ana SınıfıÖğretmeni Azime KANCA tarafından okundu.

Azime KANCA:Atatürkçülükkonularının özellikle ana sınıfında etkin bir şekilde ele alınmasının veamacına uygun olarak işlenmesinin uygun olacağını ifade etti.Böylece Atatürkçeşitli yönleriyle anlatılmış ve Atatürkçülük kavratılmış olacaktır dedi.

Sinan AÇIKGÖZOĞLU:Ana sınıfında Atatürkçülükkonularının işlenmesinin kalıcı etkiler yapacağını ekledi. Bu amaç vekazanımlara yönelik eğitim etkinlikleri düzenlenmesi gerektiğini söyledi.

Atatürk ilke ve inkılaplarının planlara vekonulara yansıtılması ve amacına uygun bir şekilde işlenmesi kararlaştırıldı.

Sinan AÇIKGÖZOĞLU:Program uygulanırken zorluk çekilen konularda zümre öğretmenleri vemüfettişlerden yardım alınabileceğini belirtti.

6.Öğretim yöntemlerinin tespiti,öğrencilereyönelik tutulacak dosya ve formlar:

Sinan AÇIKGÖZOĞLU:Öğrencinin ders esnasında konuyu tamamen irdeleyerek anlaması,öğrenciye söz hakkı verilerek anlamadığı noktaların tespiti,gerektiğindekonunun önemli noktalarının tekrar edilmesinin öğrenmeyi kolaylaştıracağınıifade etti.

Azime KANCA:Öğrenmelerinkalıcı olması için çoklu zeka kuramının yapılan etkinliklerde göz ardıedilmemesi gerektiğini,bunun yanı sıra soru-cevap,gösterme ve gösterip yaptırmatekniklerinin kalıcı öğrenmede büyük önemi olduğunu belirtti.

Öğrencileri aktif hale getirecek yöntem vetekniklerin kullanılması,öğrencilere yönelik tutulacak dosya ve formların okulöncesi eğitim programına uygun bir şekilde tutulup düzenlenmesikararlaştırıldı.

7.Belirli gün ve haftalarda yapılacakçalışmaların görüşülmesi:

Azime KANCA:Belirli gün ve haftalarda yapılacak etkinliklerinamacına uygun olarak düzenlenmesinin ve eğitim-öğretimi aksatmadan kutlanmasınınfaydalı olacağını belirtti.Okul içinde yapılacak sosyal faaliyetlere öğrencilerin yetenekleri doğrultusundakatılımlarının sağlanmasının faydalı olacağını belirtti.
Okulda kutlanacak belirli gün ve haftalardayapılacak etkinliklerin amacına uygun olarak düzenlenmesi ve eğitim-öğretimiaksatmadan kutlanması,okul içinde yapılacak olan sosyal faaliyetlere öğrencilerinyetenekleri doğrultusunda katılımının sağlanması kararlaştırıldı.

8.Derslerde kullanılacak araç vegereçlerin tespiti,ders araç ve gereçlerinin özenle kullanılmasının sağlanması:

Azime KANCA: Özellikle derslerde oyuncaklardan, kuklalardan, çeşitli v CDlerdenazami ölçülerde yararlanılmasının gerekliliğini vurguladı.Öğrencilerin,okul,sınıf ve kendi ders araç vegereçlerini düzenli, tertipli ve ekonomik bir şekilde kullanabilmesi için aileile iş birliğine gidilmesi gerektiğini ifade etti.

9.Anne-baba eğitimi çalışmalarınınplanlanması,okul-aile işbirliği:

Azime KANCA:Anne-baba eğitimi konusunda gerekli çalışmalarınyapılacağını,bunların planının hazırlanacağını ifade etti.

Sinan AÇIKGÖZOĞLU:Her yıl olduğu gibi veli öğretmen görüşmelerinin imkanlar doğrultusundayeteri kadar yapılmasının yararlı olacağını belirtti.

Anne-baba eğitimi konusunda gerekliçalışmaların yapılması,velilerle işbirliği içinde çalışılması,veli görüşmelerive toplantılarına yeterince yer verilmesi kararlaştırıldı.

10.Öğrenci başarılarını artırmak içinalınacak önlemlerin görüşülmesi:

Azime KANCA:Öğrencinin ilgisini artırmak için derslerin görselmateryallerle desteklenmesi gerektiğini, köşeler ve duvarların öğrencilerinbütün zeka alanlarını geliştirici yönde düzenlenmesi gerektiğini,ders işlemeesnasında değişik zeka gruplarına hitap edecek şekilde örneklemeler yapılmasıgerektiğini,konuların bu şekilde pekiştirilmesinin faydalı olacağını ifadeetti.

Öğrenci başarılarını artırmakiçin görsel materyallerin kullanılmasına,köşelerin görsellerlezenginleştirilmesine,velilerle sürekli iletişim kurulmasına ve bilgilendirmeçalışmalarına yer verilmesine karar verildi.

11.Okul tanıtımı için yapılacakçalışmalar:

Azime KANCA:Öğrencilerin okula başladıkları ilk günlerde okulauyumlarını sağlayabilmek amacıyla okulun bölümleri ve çalışanlarınınöğrencilere tanıtıldığını ifade etti.


12.Dilek ve Temenniler:

20..-20… eğitim-öğretim yılının tüm öğrencilerimize veöğretmenlerimize hayırlı olması temennisiyle toplantıya son verilmiştir.
İş bu alınan kararlar tarafımızdan imzaaltına alınmıştır.AzimeKANCA Sinan AÇIKGÖZOĞLU
Ana Sınıfı Öğretmeni MüdürYardımcısı


…./…/20…
NecipEREL
OkulMüdürü
 

Forum istatistikleri

Konular
18,859
Mesajlar
30,318
Kullanıcılar
27,852
Son üye
Mfbos
×