Neler yeni

Temel Eğitim Kursu Sınav Soruları

Meltem Hoca

Kayıtlı Üye
Katılım
19 Eyl 2011
Mesajlar
1,090
Beğeniler
4
#1
TEMEL EĞİTİM KURSU SINAV SORULARI

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU NOTLARI-1


1- 657 SDMK hangi memurlar için uygulanır?

Bu kanun ; 1-Genel ve katma bütçeli kurumlar 2- İl özel idareleri 3- Belediyeler

4- Belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda

5- Kanunlarla kurulan fonlarda 6- Kefalet sandıklarında veya Beden Terbiyesi Bölge müdürlüklerinde çalışan memurlar hakkında uygulanır.

2- 657 DMK nın temel ilkeleri nelerdir?

1-Sınıflandırma

2-Kariyer

3-Liyakat

3- Sınıflandırma ilkesi neyi ifade eder?

Sınıflandırma; devlet kamu hizmetleri görevlerini ve bu görevlerde çalışan devlet memurlarını görevlerin gerektiği niteliklere ve mesleklere göre sınıflara ayırmaktır.

4- Kariyer ilkesi neyi ifade eder?

Devlet memurlarına, yaptıkları hizmetler için lüzumlu bilgilere ve yetişme şartlarına uyun şekilde sınıfları içinde en yüksek derecelere kadar ilerleme imkânını sağlamaktır.

5- Liyakat ilkesi neyi ifade eder?

Devlet kamu hizmetleri görevlerine girmeyi , sınıflar içinde ilerleme ve yükselmeyi, görevin sona erdirilmesini liyakat sistemine dayandırmak ve bu sistemin eşit imkânlarla uygulanmasında Devlet memurlarını güvenliğe sahip kılmaktır.

6- 657 SDMK’ na göre istihdam şekilleri nelerdir?

1- Memurlar

2- Sözleşmeli personel

3- Geçici personel

4- İşçiler eliyle gördürül.

7- 657 SDMK na göre devlet memurlarının ödev ve sorumlulukları nelerdir?

1- Sadakat

2- Tarafsızlık ve devlete bağlılık

3- Davranış ve işbirliği

4- Yurt dışında davranış

5- Amir durumunda olanların görev ve sorumlulukları

6- Kişisel sorumluluk ve zarar

7- Kişilerin uğradıkları zarar

8- Mal bildirimi (3628)

9- Basına bilgi veya demeç verme

10- Resmi belge, araç ve gereçlerin yetki verilen mahaller dışına çıkarılmaması ve iadesi8- 657 SDMK’ na göre Memurların genel hakları nelerdir?

1- Uygulamayı isteme hakkı

2- Güvenlik

3- Emeklilik

4- Çekilme

5- Müracaat, şikâyet ve dava açma

6- Sendika kurma

7- İzin

8- Kovuşturma ve yargılama

9- İsnat ve iftiralara karşı koruma9- 657 SDMK na göre devlet memurlarına getirilen yasaklar nelerdir?

1- Toplu eylem ve hareketlerde bulunma yasağı.

2- Grev yasağı

3- Ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunma yasağı

4- Hediye alma , menfaat sağlama yasağı

5- Denetimindeki teşebbüsten menfaat sağlama yasağı

6- Gizli bilgileri açıklama yasağı.10- 657 SDMK’ na tabi kurumlarda çalışan memurların sınıfları nelerdir?

1- Genel idare hizmetleri sınıfı

2- Teknik hizmetler sınıfı

3- Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı

4- Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı

5- Avukatlık Hizmetleri Sınıfı

6- Din Hizmetleri Sınıfı

7- Emniyet Hizmetleri Sınıfı

8- Yardımcı Hizmetler Sınıfı

9- Mülkî İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı

10- Milli İstihbarat Hizmetleri Sınıfı11- Memurlardan master yapanlara ve yüksek öğrenimine 1 yıl ilave öğrenim yapanlara kaç kademe verilir? (Lisans üstü ihtisas sertifikası alanlar)

+ 1 Kademe verilir.12- Tıpta uzmanlık belgesi alanlara ve ilgili öğrenim dallarında Doktora yapanlara ilave kaç derece verilir?

+ 1 Derece Yükselmesi uygulanır.13- Master nedeniyle +1 kademe alan memur Doktorasını da tamamlarsa kaç kademe ilerlemesi uygulanır?

Master için +1 kademe almış olan memur Doktorasını da yaparsa-tamamlarsa +2 kademe daha uygulanır.14- Doktora üstü üniversite doçentliği ünvanını ( üniversitede görevli iken) kazananlara kaç derece verilir?

1 Derece verilir.15- Doktora üstü doçentli üniversite dışı diğer memuriyetlerde iken kazananlara kaç kademe ilerlemesi uygulanır?

+ 2 kademe ilerlemesi uygulanır.16- Kademe ne demektir?

Kademe derece içerisinde , görevin önemi veya sorumluluğu artmadan, devlet memurunun olumlu sicil almasına ve bulunduğu derecedeki hizmet süresine bağlı olarak aylığındaki ilerleyiş adımıdır.17- Kaç yaşını bitirenler memur olabilir?

Genel olarak memuriyete giriş yaşı 18’dir.18- Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az kaç yaşını doldurmak ve kazai rüşt kararı almak şartıyla devlet memurluğuna atanabilirler?

15 yaşını bitirmek (doldurmak) ve kazai rüşt kararı almak şartı ile atanabilirler.19- Memuriyette öğrenim şartı nedir?

Genel olarak ortaokulu bitirenler memur olabilirler. (İlköğretim oldu 8 yıllık öğretim)

Ortaokulu bitirenlerden istekli bulunmadığı takdirde ilkokulu bitirenlerin de alınması caizdir. (Mesleğe, kuruluş kanunlarına göre daha farklı şartlar konabilir)20- Atama yapılacak boş kadrolar nereye bildirilir?

Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.21- Hangi kurum boş kadro sayıları, sınıf ve derecelerini devlet personel başkanlığına bildirmez?

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı22- Devlet memurluğuna alınmada genel şartlar nelerdir?

1- Türk vatandaşı olmak.

2- Bu kanunun 40. maddesindeki yaş şartlarını taşımak.

3- Bu kanunun 41. maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak.

4- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

5- Ağır hapis, 6 aydan fazla hapis , devlet şahsiyetine karşı işlenen suçlar , zimmet, ihtilas,irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan , istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık , resmi ihaleye fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmak.

6-Askerlikle ilgisi bulunmamak,erteletmiş, ya da askerlik yaşı gelmemiş olmak.23- Kurum kadrolarında çalışan personelin kaçta kaçı özürlü kadrolarına ayrılmıştır?

% 3 oranında özürlü çalıştırmak zorunludur.

Oranın hesaplanmasında ilgili kurum veya kuruluşun ( taşra dahil) toplam dolu kadro sayısı dikkate alınır.24- Kurumlar çalıştırdıkları ve işten ayrılan özürlü personelin sayısını kaç ayda bir Devlet Personel başkanlığına bildirmek zorundadırlar?

3 ayda bir25- Aday olarak atanmış Devlet Memurunun adaylık süresi kaç yıldır?

1 yıldan az 2 yıldan çok olamaz. Bu süre içinde aday memurun başka kurumlara nakli yapılamaz.26- Aday memurlar kaç tür eğitime tabi tutulurlar?

1- Temel eğitim 2- Hazırlayıcı Eğitim 3- Staj27- Adaylık devresi içinde kimlerin görevine son verilir?

1- Temel ve hazırlayıcı eğitim ve staj devrelerinin her birinde başarısız olmak.

2- Hal ve hareketlerinde memuriyetle bağdaşmayacak durumları tespit edilenler.

3- Göreve devamsızlıkları tespit edilenler.

Sicil amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile ilişikleri kesilir.28- Adaylık devresi içinde Devlet Memurluğu ile ilişikleri kesilenler (sağlık nedenleri hariç) kaç yıl süre ile Devlet memurluğuna alınmazlar?

3 yıl süre ile devlet memurluğuna alınmazlar.29- Asli memurluğa geçme süresi nedir?

Asli memurluğa geçme tarihi adaylık süresinin sonunu geçemez.30- Aynı yerdeki görevlere atananlar ne kadar süre içinde yeni görev yerlerinde görevlerine başlamak zorundadırlar?

Aynı yerdeki görevlere atananlar atama emirlerinin kendilerine tebliğ gününü izleyen iş günü içinde işe başlamak zorundadır.31- Başka yerdeki görevlere atananlar ne zaman göreve başlamak zorundadır?

Atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde ( ve belli yol süresi içinde) göreve başlamak zorundadırlar.

Savaş ve olağanüstü hallerde bu süre Bakanlar Kurulu kararı ile kısaltılabilir.32- İlk defa ve yeniden atananlar belirlenen süre içinde işe başlamazlarsa nasıl bir yaptırım uygulanır?

Atamaları iptal olur-edilir ve 1 yıl süreyle Devlet Memuru olarak istihdam edilmezler.33- Belge ile ispatlı işe başlamama hali kaç ayı geçtiğinde atama işlemi atamaya yetkili makamca iptal olur?

2 ayı geçtiği takdirde. ( Belgeli mazeret)34- Başka yerdeki bir göreve atananlara verilen 15 günlük artı yol süresi içinde görevlerine başlamayanlara –Aylık vermemek şartı ile- kaç gün daha ilave bir süre verilebilir?

10 gün ilave süre ( Aylıksız)35- Belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın normal süre ve ilave 10 gün süre içinde ( sonunda) da yeni görevlerine başlamayanların durumu nedir?

Memuriyetten çekilmiş sayılırlar.36- Kademelerde ilerleme şartları nelerdir?

1- Bulunduğu kademede en az 1 yıl çalışmış olma.

2- O yıl içinde olumlu sicil almış bulunma.

3- Bulunduğu derecede ilerleyebileceği bir kademenin bulunması.

6 yıl sicil notu ortalaması 90 ve yukarı olanlar +1 kademe.

Kalkınmada 1. derecede öncelikli illerde fiili iki yıl görev için +1 kademe verilir.37- Kaç defadan fazla kendi istekleriyle memurluktan çekilenler ya da çekilmiş sayılanlar tekrar memurluğa atanamazlar?

2 Defadan fazla istifa edenler. 3. istifadan sonra dönüş olamaz.38- Yasama görevinde veya Bakan olarak geçirilen sürelerde kademe ilerlemesi nasıl olur?

Geçirilen her yıl (1) kademe.

Geçirilen her 2 yıl (1) derece.

39- Memuriyetten çekilmede usul nasıldır?

Devlet Memuru bağlı olduğu kuruma yazılı olarak müracaat etmek suretiyle memurluktan çekilme isteğinde bulunabilirler.

Mehmet Tunçer

40- Mezuniyetsiz veya kurumlarınca kabul edilen mazereti olmaksızın görevin terk edilmesi ve bu terkin kesintisiz kaç gün devam etmesi halinde, yazılı bir müracaat şartı aranmaksızın, çekilme isteğinde bulunmuş sayılır?

Kesintisiz 10 gün.41- Çekilen memurun yerine atanan kimse kaç aya kadar gelmediğinde veya yerine bir vekil atanmadığı takdirde çekilen memur ne yapar?

Yerine atanan kimse 1 aya kadar gelmediği veya yerine bir vekil atanmadığı takdirde, üstüne haber vererek görevini bırakabilir.42- Olağanüstü “mazeretle” çekilenlerin durumu nasıldır?

Üstüne haber vermek şartı ile 1 ay kaydına tâbi değildir.43- Olağanüstü “yönetim” hallerinde çekilme usulü nasıldır?

Olağanüstü hal, sıkıyönetim, seferberlik ve savaş hallerinde veya genel hayata müessir afetlere uğrayan yerlerdeki devlet memurları yerlerine atanacaklar gelip işe başlamadıkça görevlerini bırakamazlar.44-Çekilmede devir ve teslim süresi nasıl işler?

Çekilen devlet memurlarından devir ve teslim ile yükümlü olanlar bu işlemlerin sonuna kadar görevlerini bırakamazlar.45- Devir ve teslim yükümlülüğüne uymadan memuriyetten çekilenler kaç yıla kadar yeniden atanamazlar?

Zorunluluklara uymadan ( Devir- teslim) çekilenler 3 yıl geçmeden atanamazlar.46- ( 96. Md) Olağanüstü hal, sıkıyönetim, seferberlik ve savaş halleri, afete uğramış yerlerde usulüne uygun çekilmeyenlerin yeniden atanma durumu nedir?

96. maddeye aykırı davrananlar hiçbir surette devlet memurluğuna alınmazlar.47- Çekilmek isteyen memurun yerine atanan kimse 1 aya kadar gelmediği veya yerine bir vekil atanmadığı takdirde, üstüne haber vererek görevini bırakan memurlar ile, olağanüstü mazeretlerle çekilenler ( 1 ay kaydına tabi olmadan) tekrar ne zaman Devlet Memurluğuna alınırlar ya da kaç ay geçmeden Devlet memurluğuna alınmazlar?

94. maddenin 2. ve 3. fıkrasına uygun olarak memuriyetten çekilenler 6 ay geçmeden devlet memurluğuna alınmazlar.48- Hangi hallerin vukuunda devlet memurluğu sona erer?

1- Bu kanun hükümlerine göre memurluktan çıkarılma,

2- Memurluktan çekilmesi,

3- İstek, yaş haddi, mâlullük ve sicil sebeplerinden biri ile emekliye ayrılma,

4- Memurluğa alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması veya memurlukları sırasında bu şartlardan herhangi birini kaybetmesi,

5- Ölümü hallerinde memurluğu sona erer.

Mehmet Tunçer

49- Memurların haftalık çalışma süresi genel olarak kaç saattir?

Genel olarak 40 saat. ( Farklı çalışma süreleri (özel kanunlarla ya da bu kanuna dayanan

Tüzük ve yönetmeliklerle tespit edilebilir) için özelliğine göre50- Yurt dışında tatil günleri nasıl belirlenir?

Normal olan tatil günleri Cumartesi ve Pazardır. Ancak Bakanlar Kurulu yurt dışı kuruluşlarda bu günleri başka gün olarak tespit edebilir.51- Günlük çalışma saatlerini merkezde (Ankara) kim düzenler?

Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığının teklifi İle Bakanlar Kurulu düzenler.52- Günlük çalışma saatlerini “illerde” hangi kurum düzünler?

Valilik53- Devlet memurlarının “yıllık izin” süreleri ne kadardır?

1 yıldan 10 yıla kadar olanların(10 yıl dahil) à 20 gün…(1 yıl-10 yılà 20 gün)

10 yıldan üstü olanlarà 30 gün (11 yıl ve üstüà 30 gün)54- Memur kaç yılın birikmiş iznini toplam olarak kullanabilir?

Cari yıl ve bir önceki yılın izinlerini toplam olarak kullanabilir.55- Memur hangi geçmiş yılın iznin kullanamaz?

Cari yıl ve bir önceki yıl haricinde geçmiş yılların iznini kullanamaz.56- Hizmetleri sırasında radyoaktif ışınlarla çalışan personele yıllık izinlerine ilave olarak her yıl kaç gün/ay ilave izin verilir?

30 gün/ ay ilave izin verilir.

Mehmet Tunçer

MAZERET İZİNLERİ

57- Memura doğumdan önce ve sonra kaç hafta doğum izni verilir?

Doğumdan önce ve sonra 8’er hafta doğum izni verilir?58- Çoğul gebeliklerde doğumdan önceki 8 haftalık izne kaç hafta eklenir?

Çoğul gebeliklerde doğumdan önceki 8 haftalık izne 2 hafta ilave edilir.59- Sağlık durumu uygun olduğu takdirde, tabibin onayı ile memur isterse doğumdan önceki kaç haftaya kadar çalışabilir?

Memur isterse “ tabip onayı ile” 3 hafta kalana kadar çalışabilir?60- Doğuma 3 hafta kalana kadar çalışan memurun kullanmadığı 5 haftalık izin nasıl kullanılır?

Doğumdan sonraki izin süresine eklenir.61- Doğum iznine ilişkin süreler nasıl uzatılabilir?

Memurun sağlık durumuna göre tabip raporu ile uzatılabilir.62- Süt izni nasıl kullanılır?

Memurlara 12 ay emzirme (süt) izni verilir. Günde 1,5 saati geçmez.Saat seçiminde annenin seçme hakkı vardır.

63- Erkek memura karısının doğum yapması halinde kaç gün izin verilir?

Karısının doğum yapması üzerine 3 gün izin verilir.

64- Memura isteği halinde, kendisinin veya çocuğunun evlenmesi, annesinin, babasının, eşinin, çocuğunun veya kardeşinin ölümü halinde kaç gün izin verilebilir?

5 gün izin verilebilir.65- Belirlenen haller dışında memura yetkili amirlerin muvaffakatı ile, bir yıl içinde toptan veya parça parça, mazeretleri nedeniyle kaç gün izin verilebilir?

10 gün. Zaruret halinde 10 gün daha verilir ancak bu ikinci 10 günlük izin yıllık izinden

düşülür. Bu hüküm öğretmenlere uygulanmaz.

Mehmet Tunçer

HASTALIK İZİNLERİ

66- Memurlara hangi şartlarla ne kadar hastalık izni verilir?

1- 10 yıla kadar hizmeti olanlaraà 6 aya kadar

2- 10 yıldan fazla “ “ à 12 aya kadar

3- Kanser, verem ve akıl hastası olanlara à 18 aya kadar67- İzin sürelerinin sonunda hastalıkları rapor ile tespit edilenlerin izinleri ne kadar uzatılır?

Rapor ile tespit edilerek 1 kat uzatılabilir.68- Hastalık izinlerinin normal süresi ve uzatılması ile de iyileşmeyenlerin durumu nedir?

Bu sürelerin sonunda da iyileşmeyen memurlar hakkında emeklilik hükümleri uygulanır.69- Emeklilik hükümleri uygulanan hasta memurlar nasıl geri memurluğa dönerler?

Gerekli sağlık şartlarını yeniden kazandıkları resmi sağlık kurullarınca tespit edilenler tekrar görev almak istedikleri takdirde, eski derece ve niteliklerine uygun görevlere öncelikle atanırlar.70- Görevlerinden dolayı saldırıya uğrayanlar ile görevleri sırasına görevlerinden dolayı bir kazaya uğrayan veya bir meslek hastalığına tutulan memurlara ne kadar izin verilir?

İyileşinceye kadar izinli sayılırlar.

AYLIKSIZ İZİNLER71- 10 yılını tamamlamış devlet memuruna istekleri halinde memuriyet süreleri boyunca ve bir defada kullanılmak üzere kaç aya kadar aylıksız izin verilebilir?

6 Ay’a kadar72- Yakınlarının hayati öneme haiz durumları için memura kaç aya kadar aylıksız izin verilebilir? (Raporla)

6 Ay’a kadar. Aynı şartlarda bu süre bir katına kadar uzatılabilir.73- Doğum yapan memurlara istekleri halinde en çok kaç aya karda aylıksız izin verilebilir?

12 Ay’a kadar. Not: Bu izin doğum izninin bitiminden sonra verilir. Mehmet Tunçer

Yorum (1) :: Yorum yaz! :: Bağlantı

15/2/2007 - 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU SORU CEVAPLARI-2
Kategori: DEVLET MEMURLARI KANUNU
Mehmet Tunçer

74- Yetiştirilmek üzere (bursla gidenler dahil) yurt dışına devlet tarafından gönderilen öğrenci ve memurlarla, yurt içine ve yurt dışına sürekli görevle atanan memurların eşlerine memuriyetleri süresince her defasında kaç yıldan az olmamak üzere kaç yıla kadar aylıksız izin verilebilir?

1 yıldan az olmamak üzere (her defasında)

4 yıla kadar aylıksız izin verilebilir75- Aylıksız izin süresinin bitiminde önce mazeretini gerektiren sebebin kalkması halinde memur ne yapar?

Memur derhal görevine dönmek zorundadır.76- Aylıksız izin süresinin bitiminden önce mazeretini gerektiren sebebin kalkması halinde veya aylıksız izin süresinin bitiminde görevine dönmeyen memurun durumu nasıl değerlendirilir?

Memuriyetten çekilmiş sayılır.77- Devlet memurlarının kurumlarınca kayıt edildiği kütüğün adı nedir?

Memur kütüğü78- Memurun sicil dosyasında hangi belgeler bulunur?

1- Sicil amirlerince düzenlenecek sicil raporları.

2- Varsa müfettişler tarafından verilen denetleme raporları.

3- Memurların mal beyannameleri.79- Özlük ve sicil dosyasının önemi nedir?

1- Devlet memurlarının ehliyetlerinin tespitinde.

2- Kademe ilerlemelerinde.

3- Derece yükselmelerinde.

4- Emekliye çıkarma.

5- Hizmetle ilişik kesiminde özlük ve sicil dosyaları başlıca dayanaktır.80- Yetersizliği tespit edilen memura bu (kusur) tespit nasıl bildirilir?

Devlet Memurlarının yetersizlikleri halinde sicil raporlarında yazılı bulunan kusur ve eksikleri , uyarılmaları bakımından, gizli bir yazı ile atamaya yetkili sicil amirleri tarafından kendilerine bildirilir.

Mehmet Tunçer

81- Yetersizliği nedeniyle gizli bir yazı ile uyarılan memurun itiraz süresi ne kadardır?

Tebliğ tarihinden itibaren en fazla “1 ay” içinde aynı amirlere itiraz edebilirler.82- İtiraz edilen amirler itirazla ilgili kararlarını kaç ay içinde ilgiliye yazı ile bildirirler?

2 ay içinde ilgiliye yazı ile bildirilir.83- Olumsuz ve olumlu sicil aralıkları hangileridir?

0-59 à olumsuz

60-75à orta

76-89à İyi

90-100à Çok iyi Mehmet Tunçer

84-Üst üste iki defa olumsuz sicil alan memurun durumu nasıl değerlendirilir?

İki defa üst üste olumsuz sicil alan memurlar başka bir sicil amiri emrine atanır. Burada da olumsuz sicil almaları halinde memuriyetle ilişikleri kesilerek emeklilik hükümleri uygulanır.85- Takdirname kime, kimler tarafından verilir?

Görevinde olağanüstü gayret ve çalışması ile başarı sağlayan memurlara merkezde atamaya yetkili amirler, illerde valiler ilçelerde kaymakamlar tarafından verilir. Takdirname sicile geçer.86- Emsallerine göre başarılı görev yapan memurlara bir malî yıl içinde kaç aylık tutarında ödül verilir?

1 aylık tutarında.87- Emniyet hizmetleri, maliye ve gümrük bakanlığında gümrük işlerinde görevli memurlara kaç aylık tutarını aşmamak üzere ödül verilebilir?

İki aylık tutarını aşmamak üzere özere ödül verilebilir.88- Ödül ilgili bakanın teklifi ile başbakanın onayı ile ne kadar artırılabilir?

Bir aylık tutarında daha ilave ödeme yapılabilir.89- Ödüllendirileceklerin sayısı kurumun yıl başındaki serbest kadro mevcudunun ne kadarından fazla olamaz?

Binde 10 undan fazla olamaz.90- Maliye ve gümrük bakanlığına tahsis edilmiş serbest kadrolar ile eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı ve emniyet hizmetleri sınıfına dahil kadrolar için ne kadar ayrılabilir?

Binde 20 den fazla olamaz.91- Uyarma- kınama ve aylıktan kesme cezaları kim tarafından verilir?

Disiplin amirleri tarafından verilir.92- Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası kim tarafından verilir?

Memurun bağlı olduğu kurumdaki “ disiplin kurulunun” kararı alındıktan sonra atamaya yetki amirler tarafından. (İl disiplin kurulu kararlarında valiler tarafından) verilir.93- Devlet memurluğundan çıkarma çezası kim tarafından verilir?

Amirlerin bu yoldaki isteği üzerine, memurun bağlı bulunduğu kurumun “yüksek disiplin kurulu” kararı ile verilir.94- Disiplin Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulunun ceza yetkilerinin sınırı ne kadardır?

Kurulların ayrı bir ceza verme/ tayin yetkisi yoktur. Teklif edilen cezayı kabul veya reddederler.95- Cezanın kurullarca reddi halinde atmaya yetkili amirler ne yapar?

Ret halinde atamaya yetkili amir 15 gün içinde başka bir disiplin cezası vermekte serbesttirler.96- Asaleti onaylanan memurların kademe ilerlemesi nasıl yapılır?

Adaylık süresi sonunda bu kanun hükümlerine göre asıl memurluğa atananların adaylıkta geçirdikleri süreler kademe ilerlemelerinde ve derece yükselmelerinde değerlendirilir.97- Emekliye ayrılma ve ölüm hallerinde o aya ait peşin ödenen aylık nasıl değerlendirilir?

Emekliye ayrılma ve ölüm hallerinde o aya ait peşin ödenen aylık geri alınmaz.98- Bir göreve açıktan aday veya asil olarak atananlar ne zaman aylık almaya hak kazanırlar.

Göreve başladıkları günden itibaren.Göreve başlamada ilk aylık gün hesabıyla ay sonunda ödenir.( Diğer ayın maaşı da peşin olarak birlikte verilir)99- Hesaplarını görevi devir alanlara devir zorunluluğu bulunan saymanların devir süresi kaç gündür?

7 gündür.100- Sayman mutemetleri için devir süresi kaç gündür?

2 (iki) gündür.

Mehmet Tunçer

101- Günlük çalışma saatleri dışında fazla çalışma uygulaması ve ücreti nasıl karşılanır?

Kurumlar gerektiği takdirde personelini günlük çalışma saatleri dışında fazla çalışma ücreti vermeksizin çalıştırabilirler. Bu durumda personele her sekiz (8) saat fazla çalışma için bir (1) gün hesabı ile izin verilir. Bu iznin en çok 10 günlük kısmı yıllık izinle birleştirilerek “yıl içinde” kullandırılır.102- Sürekli görevle yurt dışına gönderilen memurlar, geçici görevle en çok kaç ay için merkeze çağırılabilir?

En çok 1 (Bir ay) ay geçici görev için. Bu süre içinde aylığı katsayılı ödenir.103- Hazarda muvazzaflık hizmeti dışında eğitim ve manevra amacı ile silah altına alınan memurların aylıklarını kim öder?

Kendi kurumları. Tam olarak öder.104- Memurlara verilen sosyal haklar ve yardımlar nelerdir?

* Emeklilik hakları

* Hastalık ve analık sigortası

* Yeniden işe alıştırma

* Ek sosyal sigorta ve yardımlaşma

* memurların sosyal tesis ihtiyaçları

* Devlet memurları için konut kredisi

* Devlet memurları için konut.

* Bazı devlet memurları için konut tahsisi.

* Memuriyet yeri ödeneği.

* Öğrenim bursları ve yurtları.

* Aile yardımı ödeneği.

* Doğum yardımı ödeneği.

* Ölüm yardımı ödeneği.

* Tedavi yardımı.

* Cenaze giderleri.

* Giyecek yardımı.

* Yiyecek yardımı.

* Yakacak yardımı.104- Aile yardımı kimler için verilir?

Memurun her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almayan eşi için 1500 çocuklarından her biri için 250 gösterge rakamının aylık katsayısı ile çarpılması ile elde edilecek miktar üzerinden verilir.

2005-2006 yeni gösterge rakamları ; Eşà 1.500

İki Çocuğa Kadarà 0-6 yaş --à 500

6- 18 yaş-à 250105- Kaç çocuğa kadar aile yardımı ödenir?

2 çocuğa kadar. Dul memurun çocukları için de uygulanır.106- Üvey çocukların aile yardımındaki durumu nedir?

Devlet memurunun geçimini sağladığı üvey çocuğu/ çocukları (2) için de aile yardımı ödeneği verilir.107- Aile yardımı ne zaman ve kime ödenir?

Her ay aylıkları ile birlikte, karı ve koca memur ise sadece kocaya ödenir.108- Aile yardımlarından kesinti, vergi vb. alınır mı?

İlgili yardımlardan hiçbir şekilde kesinti yapılamaz,borç için haczedilemez.109- Aile yardımı ödeneğine ne zaman hak kazanılır?

Evlendiği veya çocuğunun doğduğu takip eden ay başında.110- Aile yardımı ödeneği hakkı nasıl kaybedilir?

Boşanma, ölüm, evlenen çocuk, 19 yaşını dolduran çocuk, kendi hesabına gerçek ve tüzel kişiler yanında çalışan çocuk, Burs alan ve devletçe okutulan çocuk,( takip eden aydan itibaren ödenmez.)

( Evlenmiş ve 19 yaşını bitiren kız çocuğu 25 yaşını dolduruncaya; yükseköğrenim yapan 19 yaşını bitiren erkek çocuğu 25 yaşını geçmemek üzere ve çalışamayacak derecede malul olanlara ödeme devam eder.)111- Çocuğu dünyaya gelen memura kaç gösterge rakamının aylık katsayı ile çarpılması sonucu elde edilecek miktarda doğum yardımı ödeneği verilir?

250 gösterge rakamının aylık katsayı ile çarpılmasından elde edilen miktar.112- Doğum yardımı ödeneğinden herhangi bir kesinti yapılabilir mi?

Hiçbir vergi, kesinti; ödeme emri ve haciz edilmeden saymanlarca derhal ödenir.113- Uyarma, kınama, aylıktan kesme, ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezası soruşturma zaman aşımı kaç gündür?

30 gün.114- Memurluktan çıkarma cezası soruşturma zaman aşımı kaç gündür?

6 Ay115- Disiplin cezası gerektiren fiil ve hallerin işlendiği tarihten itibaren ne kadar süre içinde disiplin cezası verilmezse ceza verme yetkisi zaman aşımına uğrar?

24 Ay

116- Disiplin amirleri uyarma,kınama ve aylıktan kesme cezalarını soruşturmanın tamamlandığı günden itibaren kaç gün içinde vermek zorundadır.

15 gün içinde117- Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası soruşturma dosyasını disiplin amirleri , kararını bildirmek üzere yetkili disiplin kuruluna kaç gün içinde tevdi ederler?

15 gün içinde118- Disiplin kurulları kademe ilerlemesinin durdurulması cezası dosyasını kaç gün içinde karara bağlar?

Dosyayı aldığı tarihten itibaren 30 gün içinde, soruşturma evrakına göre kararını bildirir.119- Yüksek disiplin kurulu Devlet Memurluğundan çıkarma cezası soruşturma dosyasını ne kadar sürede karara bağlar?

Dosyanın yüksek disiplin kuruluna tevdiinden itibaren azami 6 ay içinde.120- Devlet memurlarına kendilerine savunma için kaç gün süre verilir?

7 gün süre verilir.121- Kendilerine aylıktan kesme cezası ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verilenler hangi görevlere atanamazlar?

Vali, büyük elçi , müsteşar, müsteşar yardımcısı, genel müdür, genel müdür yardımcısı, daire başkanı.122- Uyarma ve kınama cezalarının sicilden silinme zamanı( süresi) nedir?

Cezaların uygulanmasından 5 sene sonra.

Mehmet Tunçer

123-Aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezası sicilden kaç yıl sonra silinir?

10 yıl sonra124- Kademe ilerlemesinin durdurulma cezasının sicilden silinmesi kimin mütâlâsı alındıktan sonra uygulanır?

Disiplin kurulunun mütâlâsı alındıktan sonra.125- Kaç disiplin kurulu vardır?

2 disiplin kurulu vardır. Her ilde ve kurum merkezinde ( bölge esasına göre çalışan kuruluşlarda bölge merkezinde) Milli Eğitim Müdürlüklerinde birer disiplin kurulu.

Kurum merkezinde yüksek disiplin kurulu bulunur.126- Uyarma, kınama cezalarına itirazlar nereye yapılır?

Varsa bir üst disiplin amirine yoksa disiplin kurullarına yapılır.127- Hangi cezalara karşı idari yargıya başvurulabilir?

Aylıktan kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması, devlet memurluğundan çıkarma.128- İtiraz edilen cezalara itiraz mercileri kaç gün içinde karar vermek zorundadır?

İtiraz dilekçesiyle karar ve elerin kendilerine intikalinden itibaren 30 gün içinde krar vermek zorundadırlar.

129- Görevden uzaklaştırma nedir?

Devlet kamu hizmetlerinin gerektirdiği hallerde, görevi başında kalmasında sakınca görülen devlet memurları hakkında alınan ihtiyati bir tedbirdir. Soruşturmanın herhangi bir aşamasında alınabilir.130- Kimler görevden uzaklaştırabilir?

Atamaya yetkili amirler .

Bakanlık ve genel müdürlük müfettişleri.

İlde valiler.

İlçelerde kaymakamlar.(İlçe idare şube başkanları hakkında vali’nin muvaffakatı şarttır.)131- Görevinden uzaklaştırılan memur hakkında kaç iş günü içinde soruşturmaya başlanılması şarttır?

Görevden uzaklaştırılmayı izleyen 10 işgünü içinde.132- Görevden uzaklaştırılan memura aylıklarının kaçta kaçı verilir?

3/2 (üçte ikisi) Sosyal hak ve yardımlardan faydalanma devam eder.133- Görevden uzaklaştırılma cezası kaldırılan memurun durumu nedir?

Kesilen 1/3 aylık geri ödenir. Kademe ve dereceleri değerlendirilir/ iade edilir.134- Görevden uzaklaştırma bir “disiplin” kovuşturması icabında olduğu takdirde en fazla kaç gündür?

3 ay. ( Bu süre sonunda hakkında bir karar verilemeyen memur görevine başlatılır.)135- Bir “cezaî kovuşturma” icabında görevden uzaklaştırılan memur için izlenecek süreç nasıl işler?

Görevden uzaklaştırmaya yetkili amir , ilgilinin durumunu her iki ayda bir inceleyerek görevine dönüp dönmeyeceği hakkında karar verir. Bu kararlar ilgiliye yazıyla tebliğ edilir.136- Mem. Zamları nelerdir? Adlarını yazınız.

1- İş güçlüğü zammı.

2-İş riski zammı.

3- Mali sorumluluk zammı.

4-Temininde(eleman) güçlük zammı.137- Sayıştay’a hesap vermekle yükümlü olan saymanlarla vezne açığından sorumlu veznedar ve diğer görevlilere hangi zam ödenir?

Mali Sorumluluk Zammı ödenir.138- Görevde tutulmasında , temininde ve belli yerlerde istihdam edilmesinde güçlük bulunan elemanlar için hangi zam ödenir?

Temininde Güçlük Zammı ödenir.139- Hayat ve sağlık için tehlike arz eden hizmetlerde çalışanlara hangi zam ödenir?

İş Riski zammı140- Niteliği ve çalışma şartları bakımından güç olan işlerde çalışanlara hangi zam ödenir?

İş Güçlüğü Zammı

Mehmet Tunçer
--------------------------------------------------------------------------


GENEL OLARAK DEVLET TEŞKİLATI SORULARI
(İLKÖĞRETİM)

1. Aşağıdakilerden hangisi devletin kurucu unsurları arasında yer almaz?
a) Ülke.
b) İnsan topluluğu.
c) İktidar
d) Din

2. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin temel organları hangi belgede tanımlanmıştır?
a) Türk Ceza Yasasında.
b) TBMM İçtüzüğünde.
c) Anayasada
d) Tanzimat Fermanı’nda

3. Yasa yapmak, değiştirmek ve kaldırmakla yetkili olan TBMM’nde seçilmiş milletvekili sayısı kaçtır?
a) 450
b) 550
c) 300
d) 226

4. Cumhurbaşkanı kaç yıllık süre için seçilir?
a) 4
b) 5
c) 6
d) 7

5. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Yasama yetkisi, Türk Ulusu adına TBMM’ne aittir
b) Yürütme yetkisini Cumhurbaşkanı ve hükümet kullanır
c) Yargı yetkisi Türk Ulusu adına bağımsız mahkemelerce kullanılır.
d) Yürütme yetkisi ve görevi, Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu tarafından Anayasaya uygun olarak kullanılır ve yerine getirilir.

6. Hiçbir yasa, yönetsel işlem ve eylemin, anayasa ilke ve kurallarına aykırı olamayacağını vazeden ilke aşağıdakilerden hangisidir?
a) Yargı bağımsızlığı
b) Anayasanın üstünlüğü
c) Kuvvetler ayrılığı.
d) Yasamanın üstünlüğü.

7. Başbakan ve bakanların hangi organa karşı siyasal sorumluluğu vardır?
a) Cumhurbaşkanına
b) Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne
c) Yüksek kurullara.
d) Avrupa insan Hakları Mahkemesine.

8. Türkiye’deki merkezi yönetimin kuruluşu bakımından aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a) İllere, iller ilçelere, ilçeler de köylere bölünmüştür.
b) İllere, iller bucaklara, bucaklar da mahallelere bölünmüştür.
c) Bölgelere, bölgeler illere, iller de ilçelere bölünmüştür
d) İllere, iller ilçelere, ilçeler de bucaklara bölünmüştür

9. Yerel yönetimlerin seçimleri kaç yılda bir yapılır?
a) 3
b) 4
c) 5
d) 7

10. Aşağıdakilerden hangisi “Mahalli İdareler” den biri değildir?
a) İl özel idareleri
b) Üniversiteler
c) Köyler.
d) Belediyeler.

11. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yerel yönetimleri tanımlamaz?
a) Yerel yönetimler, halkın yerel gereksinimlerini karşılamak üzere kurulmuştur.
b) Yerel yönetimlerin kuruluş esasları kanunla belirtilir.
c) Yerel yönetimlerin, karar organları İçişleri Bakanlığınca atanır
d) Yerel yönetimler kamu tüzel kişileridir

12. Genelkurmay Başkanlığı aşağıdakilerden hangisine karşı sorumludur?
a) Başbakana
b) Cumhurbaşkanını
c) Türkiye Büyük Millet Meclisine.
d) Milli Savunma Bakanlığına.

13. Aşağıdakilerden hangisi Türk kamu yönetim sistemi içinde yer alan fonlar arasıda değildir?
a) Uluslararası Para Fonu
b) Konsolide bütçeye dahil fonlar
c) Bütçe dışı fonlar.
d) Hukuki varlığı devam edip işlevi olmayan fonlar.

14. Aşağıdakilerden hangisi Başbakanlığa bağlı kuruluşlar arasında yer almaz?
a) Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği.
b) Özelleştirme İdaresi başkanlığı.
c) Danıştay Başkanlığı
d) Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek kurumu Başkanlığı

15. Aşağıdakilerden hangisi Başbakanlığın ilgili kuruluşları arasında yer almaz?
a) Basın ilan kurumu.
b) Ziraat Bankası.
c) Futbol Federasyonu başkanı
d) Bağ-Kur Genel MüdürlüğüGENEL OLARAK DEVLET TEŞKİLATI SORULARI
(ORTAÖĞRETİM)

1. Aşağıdakilerden hangisi devleti tanımlamaz?
a) Devlet, toplumun en üst siyasal örgütlenmesidir.
b) Devlet, belirli bir ülkede yerleşmiş insan topluluğunun meydana getirdiği siyasal bir kuruluştur.
c) Devlet, zorlayıcı yetkiye sahip siyasal bir kuruluştur
d) Devlet, insanlık tarihinin en başından beri var olan bir siyasal kuruluştur

2. Yasama yetkisi, Türk Ulusu adına ………… aittir.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi gelmelidir?
a) Türkiye Büyük Millet Meclisine
b) Cumhurbaşkanına
c) Hükümete.
d) Bakanlar Kuruluna.

3. Aşağıdakilerden hangisi kamu yönetimini etkileyip ona yön veren ve Anayasamızda da yer almış bulunan ilkelerden birisi değildir?
a) Demokratik devlet
b) İdarenin keyfiliği
c) Laik devlet.
d) Merkezden yönetim.

4. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) İdare, kuruluş ve görevleri ile bir bütündür ve kanun hükmünde kararname ile düzenlenir.
b) İdare, kuruluş ve görevleri ile bir bütündür ve kanunla düzenlenir
c) Sadece merkezi idare, kuruluş ve görevleri itibariyle kanunla düzenlenir.
d) hiçbiri

5. Başbakan ve bakanların ………… ve …….. olmak üzere iki sorumluluğu vardır.
Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) Siyasi- Hukuki
b) Anayasal – Siyasi
c) Yürütme- Yargı.
d) Yargısal – Politik.

6. Başbakan ve Bakanların siyasi sorumlulukları aşağıdakilerden hangisine karşıdır?
a) Cumhurbaşkanına.
b) Anayasa Mahkemesine.
c) Türkiye Büyük Millet Meclisine
d) Yüce Divana

7. Başbakanlık ve Devlet Bakanlıkları hariç olmak üzere, ülkemizde kaç bakanlık vardır?
a) 15
b) 17
c) 16
d) 18

8. Aşağıdakilerden hangisi yürütme organı içinde yer almaz?
a) Cumhurbaşkanı.
b) Çevre Bakanı.
c) Genelkurmay Başkanı
d) Başbakan

9. Hangisi Devlet Denetleme Kurulu’nun görevi değildir?
a) Kamu kurum ve kuruluşlarında inceleme ve araştırma yapmak.
b) Kamuya yararlı dernek ve vakıflarda inceleme ve araştırma yapmak.
c) Mahkemelerde inceleme ve araştırma yapmak
d) Kamu kurumu niteliğinde olan meslek kuruluşlarında inceleme ve araştırma yapmak

10. Hangisi iki kez seçilmiş olan Cumhurbaşkanımızdır?
a) Kenan Evren.
b) Turgut Özal.
c) Süleyman Demirel
d) Hiçbiri

11. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi Türkiye Büyük Millet Meclisinin görev ve yetkilerinden değildir?
a) Yasa koymak.
b) Bakanlar kurulunu ve bakanları denetlemek.
c) Yargı kararlarını denetlemek
d) Genel ve özel af ilanına karar vermek

12. Aşağıdakilerden hangisi il yönetiminin öğeleri içinde yer almaz?
a) Vali yardımcıları
b) İl İdare Şube Başkanları.
c) İl İdare Kurulu.
d) Belediye Başkanı

13. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yerel yönetimleri tanımlamaz?
a) Yerel yönetimler. Halkın yerel gereksinimlerini karşılamak üzere kurulmuştur.
b) Yerel yönetimlerin kuruluş esasları kanunla belirtilir
c) Yerel yönetimlerin, karar organları İçişleri Bakanlığınca atanır
d) Yerel yönetimler kamu tüzel kişileridir.

14. Aşağıdakilerden hangisi devletin gelir ve harcamalarını denetler?
a) Sayıştay
b) Anayasa Mahkemesi
c) Danıştay.
d) Para ve Kredi Kurulu.

15. Aşağıdakilerden hangisi Türk kamu yönetim sistemi içinde yer alan fonlar arasında değildir?
a) Uluslararası Para Fonu
b) Konsolide bütçeye dahil fonlar
c) Bütçe dışı fonlar.
d) Hukuki varlığı devam edip işlevi olmayan fonlar.

16. Aşağıdakilerden hangisi yerinden yönetim kuruluşlarının “Hizmet kuruluşları” arasında yer almaz?
a) İl Milli Eğitim Müdürlüğü
b) T.R.T.
c) K.İ.T.
d) Üniversiteler.

17. Aşağıdakilerden hangisi Başbakanlığa bağlı kuruluşlar arasında yer almaz?
a) Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği.
b) Özelleştirme İdaresi Başkanlığı.
c) Danıştay Başkanlığı
d) Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu

18. Aşağıdakilerden hangisi Başbakanlığın ilgili kuruluşları arasında yer almaz?
a) Basın İlan kurumu.
b) Ziraat Bankası.
c) Futbol Federasyonu Başkanlığı
d) Bağ-Kur Genel Müdürlüğü

19. “Belli bir amacı geliştirmek için tahsis edilmiş kaynaklardan elde edilen ve gerektiğinde harcanmak üzere özel bir hesapta tutulan paralar” ifadesi aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?
a) Döner Sermaye
b) Fon
c) KİT.
d) Vakıflar.

20. Türk kamu yönetimi sistemi içinde kaç tip fon vardır?
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4


GENEL OLARAK DEVLET TEŞKİLATI SORULARI
(YÜKSEKÖĞRETİM)

1. İnsanlık tarihinin belirli bir evresinde, toplumların kendi aralarında önceden oluşturdukları örgütlenmenin hangi biçime dönüşmesiyle devlet ortaya çıkmıştır?
a) Kurumsal.
b) Örgütsel.
c) Siyasal- Yönetsel
d) Geleneksel

2. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Hükümet, kamu katlarında oturanları ifade eden bir kavramdır
b) Hükümet, devlet içinde yönetenlerle yönetilenler arasındaki ayrımı anlatan bir kavramdır
c) Hükümet, her türlü otoriteyi kullanan kişileri ifade eden bir kavramdır.
d) Hükümet, seçimle iş başına gelenleri ifade eden bir kavramdır.

3. Yönetsel yardım kararlarının alınması ve görevlerin gerçekleştirilmesi yetki ve sorumluluğunun, ya coğrafi ya da işlevsel ölçütlere bağlı olarak merkezi hükümet örgütü dışında, hizmet yerinde bulunan organlarca üstlenilmesi durumu aşağıdaki yönetim şekillerinden hangisini ifade eder?
a) Merkezi yönetim
b) Özerk yönetim
c) Yerinden yönetim.
d) Yetki genişliği.

4. Aşağıdakilerden hangisi TBMM komisyonları arasında yer almaz?
a) Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu
b) Para ve Kredi Komisyonu
c) İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu.
d) Dilekçe Komisyonu.

5. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Başbakan atanabilmek için TBMM üyesi olmak gerekir
b) Bakanlar, Başkanca TBMM üyeleri arasından seçilir
c) Cumhurbaşkanı ve milletvekili olabilmek için belirli bir yaş sınırı vardır.
d) Cumhurbaşkanı gerektiğinde Bakanlar Kurulunu toplar.

6. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Cumhurbaşkanının yasama, yürütme ve yargı ile ilgili olan görev ve yetkileri yasayla düzenlenir
b) Cumhurbaşkanı devletin başı olarak Türkiye Cumhuriyetini ve Türk Ulusunun birliğini temsil eder
c) Cumhurbaşkanı yürütme erkinin başıdır.
d) Cumhurbaşkanı, TBMM’nce kırk yaşını doldurmuş ve yüksek öğrenim yapmış kendi üyeleri veya bu niteliklere sahip Türk vatandaşları arasından yedi yıllık bir süre için seçilir.

7. Devlet Denetleme Kurulu hangi amaçla kurulmuştur?
a) Yönetimin hukuka uygunluğunu sağlamak.
b) Yönetimin düzenli ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak.
c) Yönetimin geliştirilmesini sağlamak
d) Hepsi

8. Türkiye Büyük Millet Meclisinin yönetim örgütü aşağıdakilerden hangsidir?
a) TBMM Müsteşarlığı.
b) Danışma Kurulu.
c) TBMM Genel Sekreterliği
d) Anayasa Komisyonu

9. Aşağıdakilerden hangisi bakanlıkların temel kuruluşları arasında yer almaz?
a) Merkez kuruluşu.
b) Taşra ve yurtdışı kuruluşu.
c) Kamuya yararlı dernekler
d) Bağlı ve ilgili kuruluşlar

10. Demokratik yaşamın bir parçası olan yerel yönetim kuruluşları Anayasamızın kaçıncı maddesi ile düzenlenmiştir?
a) 127 inci
b) 125 inci
c) 123 üncü.
d) 174 üncü.

11. Aşağıdakilerden hangisi Bakanlıkların Kuruluş ve Görevlerini düzenleyen kanundur?
a) 657 sayılı Kanun.
b) 2470 sayılı Kanun.
c) 2477 sayılı Kanun
d) 3046 sayılı Kanun

12. Aşağıdakilerden hangisi bakanlıkların merkez kuruluşunu oluşturan birimlerden değildir?
a) il İdare Kurulları
b) Ana hizmet Birimleri
c) Danışma ve denetim birimleri.
d) Yardımcı birimler.

13. Olağanüstü Hal Bölge Valiliğinin görev alanına aşağıdakilerden hangisi girmez?
a) Bingöl.
b) Elazığ.
c) Urfa
d) Tunceli

14. Uluslar arası kuruluşların Türkiye’de büro ve temsilcilik açabilmeleri nasıl gerçekleşir?
a) ilke olarak yasayla ya da kararname ile
b) uluslar arası kuruluş merkezinin aldığı karar yeterlidir
c) birleşmiş Milletler kararı gerekir.
d) Dışişleri Bakanlığı tebliği ile.

15. Aşağıdakilerden hangisi Kamu İktisadi Kuruluşunun tanımıdır?
a) Sermayesinin en az %51’i devlete ait olup tekel niteliğindeki mal ve hizmetleri kamu yararı gözeterek üretmek üzere kurulan kamu iktisadi teşebbüsüdür
b) Sermayesinin tamamı devlete ait, iktisadi alanda ticari esaslara göre faaliyet göstermek üzere kurulan kamu iktisadi teşebbüsüdür.
c) Sermayesinin yarıdan fazlası devlete ait olup, piyasa ekonomisi kurallarına göre karlılık esasına dayalı olarak mal üreten ve satan kamu iktisadi teşebbüsüdür.
d) Sermayesinin tamamı devlete ait olup, tekel niteliğindeki mal ve hizmetleri kamu yararı gözeterek üretmek ve pazarlamak üzere kurulan ve gördüğü bu kamu hizmeti dolayısıyla ürettiği mal ve hizmetler imtiyaz sayılan kamu iktisadi teşebbüsüdür

16. Genel yönetimin taşra örgütlenmesi hangi ilkeye dayanır?
a) Vesayet.
b) Yerinden yönetim.
c) Yetki genişliği
d) Özerklik

17. Aşağıdakilerden hangisi özerk kuruluşlardandır?
a) Ankara Üniversitesi
b) Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü
c) Gümrük Müsteşarlığı.
d) Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü.

18. Aşağıdakilerden hangisi Başbakanlığın ana hizmet birimlerinden değildir?
a) Hukuk Müşavirliği
b) Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü
c) Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü.
d) Dış ilişkiler Başkanlığı.

19. Aşağıdakilerden hangisi Başkanlığın kuruluş amaçlarından değildir?
a) Bakanlıklar arasında işbirliğini sağlamak
b) Yargı karalarını onamak
c) Hükümetin genel siyasetinin yürütülmesini gözetmek
d) Devlet teşkilatının düzenli bir biçimde işlemesini sağlamak..

20. Aşağıdakilerden hangisi devletin gelir ve harcamalarını denetler?
a) Sayıştay
b) Anayasa Mahkemesi
c) Danıştay.
d) Para ve Kredi Kurumu.

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU SORULARI
(İLKÖĞRETİM)


1) Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun temel ilkelerinden birisidir?
a) Sadakat
b) Liyakat
c) Tarafsızlık.
d) Devlete bağlılık.

2) Aşağıdakilerden hangisi devlet memurlarına tanınan genel haklardan değildir?
a) uygulamayı isteme.
b) Güvenlik.
c) toplu şikayet ve toplu müracaat
d) izin


3) Devlet memurlarının müracaat ve şikayetlerinde izlenecek usul, aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir?
a) sadece yazılı olarak şikayet edilen amirin kendisine yapılır.
b) Sadece sözlü olarak şikayet edilen amir atlanarak yapılır.
c) Sözlü veya yazılı olarak ilgili kurumun en üst idari amirine yapılır
d) Sözlü veya yazılı olarak en yakın amirden başlayarak silsile yolu ile şikayet edilen amirler atlanarak yapılır

4) Devlet memurlarının muvazzaf askerlik hizmetini yapmak üzere aylıksız izin alanlar, terhis tarihinden itibaren kaç gün içinde kurumlarına başvurmak zorundadırlar?
a) 20
b) 25
c) 30
d) 35

5) Bir göreve açıktan aday veya asıl memur olarak atananlar aylığı ne zaman hak kazanırlar?
a) Takip eden ayın on beşinde
b) Takip eden ayın ilk gününde.
c) Görevde bir ayını doldurdukları tarihte.
d) Göreve başladıkları günden itibaren6) Aşağıdakilerden hangisi devlet memurlarına tanınan izinlerden değildir?
a) Seyahat izni
b) Mazeret izni
c) Hastalık izni.
d) Aylıksız izin.

7) Memurlara hastalıkları halinde verilecek raporlarda gösterilecek lüzum üzerine,(uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalıklar hariç) aylık ve özlük haklarına dokunulmaksızın azami kaç aya kadar izin verilebilir?
a) 10 yıla kadara hizmeti olanlara 3 ay, 10 yıldan fazla olanlar 6 ay
b) 10 yıla kadar hizmeti olanlara 6 ay, 10 yıldan fazla olanlara 12 ay
c) 10 yıla kadar hizmeti olanlara 9 ay, 10 yıldan fazla olanlara 18 ay.
d) 10 yıla kadar hizmeti olanlara 12 ay, 10 yıldan fazla olanlara 24 ay.

8) Devlet memurlarının olumlu sicil almış sayılabilmeleri için sicil notu ortalamasının en az kaç olması gerekir?
a) 45
b) 50
c) 55
d) 60

9) İki defa üs üste olumsuz sicil alan devlet memurları başka bir sicil amirinin emrine atandıktan sonra da olumsuz sicil almaları halinde kendileri hakkında yapılacak işlem aşağıdakilerden hangisidir?
a) Başka bir sicil amirinin emrine atanabilirler
b) Memuriyetle ilişkileri kesilerek haklarında emeklilik hükümleri uygulanır
c) Aylıktan kesme cezası verilir.
d) Kademe ilerlemesi cezası verilir.

10) Olumsuz sicil alan devlet memurlarına, atamaya yetkili sicil amirince yapılacak uyarıya karşı tebliğ tarihinden itibaren en çok kaç ay içinde itiraz edilir?
a) 4
b) 3
c) 2
d) 1

11) Devlet memurlarının disiplin cezalarına karşı itiraz süresi kaç gündür?
a) 3
b) 5
c) 7
d) 9

12)”Konusu suç teşkil eden emir, ………..”
Yukarıdaki cümleyi en iyi tamamlayan seçenek aşağıdakilerden hangisidir?
a) Emri veren amire bildirilir, amir ısrar ederse bu emir yerine getirilir.
b) Emri veren amire bildirilir, amir ısrar etmezse bu emir yerine getirilmez.
c) Kesinlikle yerine getirilmez
d) Kesinlikle yerine getirilir

13) Devlet memurları için yazlık kılık ve kıyafet uygulaması hangi tarihler arasında
uygulanır?
a) 5 Mayıs-5 Eylül.
b) 10 Mayıs-10 Eylül.
c) 15 Mayıs-15 Eylül
d) 20 Mayıs-20 Eylül

14) Devlet memuru memurlukla bağdaşmayan nitelik ve derecede, yüz kızartıcı ve
utanç verici bir harekette bulunması durumunda hakkında hangi işlem yapılır?
a) Yıllık izin verilir
b) Mazeret izni verilir.
c) Hastalık izni verilir.
d) Devlet memurluğuna son verilir

15) Aşağıdakilerden hangisi tedavi yardımından yararlanır?
a) Memurun kendisi
b) memurun gelir getirici herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşa tabi olmayan eşi.
c) Memurun bakmakla yükümlü olduğu ve herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan
yararlanmayan anne ve babası.
d) Hepsi

16) Devlet memurları kanununu kaç temel ilkesi vardır?
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4

17) Devlet memurları kanununa göre Devlet memurunun kademe ilerlemesi için
bekleme süresi kaç yıldır?
a) 5 yıl
b) 3 yıl
c) 1 yıl
d) 6 ay

18) aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur?
a) Kamu hizmetleri; memurlar ve işçiler eliyle gördürülür.
b) Kamu hizmetleri; memurlar ve sözleşmeli personel eliyle gördürülür.
c) Kamu hizmetleri, memurlar, işçiler ve sözleşmeli personel eliyle gördürülür
d) Kamu hizmetleri; memurlar, sözleşmeli personel, geçici personel ve işçiler eliyle gördürülür

19) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi “ Tarafsızlık ve Devlete bağlılık” ödevi
“kapsamında” değildir?
a) Devlet memurları, herhangi bir siyasi parti, kişi veya zümrenin yararına veya zararına hedef tutan davranışta bulunamazlar
b) Devlet memurları, devlet itibarını veya görev haysiyetini zedeleyici fiil ve davranışlarda bulunamazlar
c) Devlet memurları; hiçbir şekilde siyasal ve ideolojik amaçlı beyanda bulunamazlar.
d) Devlet memurları, hiçbir şekilde siyasal ve ideolojik amaçlı eylemde bulunamazlar.

20) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur?
a) Devlet memurları kendilerine ait taşınır ve taşınmaz malları hakkında mal bildirimi veririler.
b) Devlet memurları, devlet itibarını veya görev haysiyetini zedeleyici fiil ve davranışlarda bulunamazlar.
c) Devlet memurları, hiçbir şekilde siyasal ve ideolojik amaçlı beyanda bulunamazlar
d) Devlet memurları, hiçbir şekilde siyasal ve ideolojik amaçlı eylemde bulunamazlar

21) Memurlar için düzenlenen ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunma
yasağına göre aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
a) Memurlar, kanunla kurulmuş yardım sandıklarının yönetim ve denetim kurulları üyelik görevlerini yürütemezler
b) Memurlar Türk Ticaret Kanununa göre “ Tacir” sayılmalarını gerektirecek bir faaliyette bulunamazlar
c) Memurlar Türk Ticaret Kanununa göre “Esnaf” sayılmalarını gerektirecek bir faaliyette bulunamazlar.
d) Memurlar, ticaret ve sanayi müesseselerinde görev alamazlar.

22) Bir memurun iş arkadaşlarına ve iş sahiplerine söz veya hareketle sataşması halinde
memur hakkında aşağıdaki disiplin cezalarından hangisi uygulanır?
a) Aylıktan Kesme
b) Kınama
c) Uyarma.
d) Hiçbiri.

23) Memura, görevinde ve davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin yazı ile
bildirilmesi aşağıdaki disiplin cezalarından hangisini ifade eder?
a) Aylıktan Kesme.
b) Kınama.
c) Uyarma
d) Hiçbiri

24) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi memurlar hakkında uyarma cezasını gerektiren fiil
ve hallerden biridir?
a) Özürsüz veya izinsiz olarak göreve geç gelmek, erken ayrılmak, görev mahallini terk etmek
b) Görev sırasında amire hal ve hareketiyle saygısız davranmak
c) Verilen emirlere itiraz etmek.
d) Görev sırasında amirine sözle saygısızlık etmek.

25) Devlete ait resmi belge, araç, gereç ve benzeri eşyayı özel işlerinde kullanan
memurlar hakkında aşağıdaki disiplin cezalarından hangisi uygulanır?
a) Uyarma
b) Kınama
c) Aylıktan kesme.
d) Kademe ilerlemesinin durdurulması.

26) Borçlarını kasten ödemeyerek hakkında yasal yollara başvurulmasına neden olan
memurlar hakkında aşağıdaki disiplin cezalarından hangisi uygulanır?
a) Uyarma.
b) Aylıktan kesme.
c) Kınama
d) memurluktan çıkarma

27) Aşağıdakilerden hangisi memurlar hakkında “aylıktan kesme” cezasını gerektiren
fiil ve hareketlerden birisidir?
a) Özürsüz veya izinsiz olarak göreve geç gelmek.
b) Özürsüz veya izinsiz görev mahallinin terk etmek.
c) Verilen emirlere itiraz etmek
d) Özürsüz olarak 1 veya 2 gün göreve gelmemek

28) İkamet ettiği ilin hudutlarını izinsiz terk eden memurlar hakkında aşağıdaki disiplin
cezalarından hangisi uygulanır?
a) Aylıktan kesme
b) Kınama
c) Verilen emirlere itiraz etmek.
d) Özürsüz 1 veya 2 gün göreve gelmemek.

29) Gerçeğe aykırı belge ve rapor düzenleyen memurlar hakkında aşağıdaki disiplin
cezalarından hangisi uygulanır?
a) Memurluktan çıkarma
b) Kademe ilerlemesinin durdurulması
c) Aylıktan kesme.
d) Kınama.

30) 5816 sayılı Atatürk aleyhine işlenene suçlar hakkındaki kanuna aykırı fiilleri işleyen
Devlet memurları hakkında aşağıdaki disiplin cezalarından hangisi uygulanır?
a) Kınama
b) Aylıktan kesme.
c) Kademe ilerlemesinin durdurulması.
d) Devlet memurluğundan çıkarma

31) Devlet memurları kanununa tabi kurumlarda görevlendirilen memurlara
hizmetlerini karşılığında, kadroya dayanılarak ay itibariyle ödenen para
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Aylık
b) Sözleşmeli ücret
c) Gündelik.
d) Fazla çalışma ücreti.

32) Hayat ve sağlık için tehlike arz eden hizmetlerde çalışan memurlara ödenen para
aşağıdakilerden hangisidir?
a) İş güçlüğü zammı
b) İş riski zammı
c) Eleman teminindeki güçlük zammı.
d) Mali sorumluluk tazminatı.

33) 657 sayılı kanunda kaç çeşit istihdam şekli vardır?
a) 3
b) 4
c) 5
d) 2

34) Memurlara ödenen aylık, hangi hallerde, geri alınmaz?
a) İstifa, memurluktan çıkarma.
b) Ölüm-istifa.
c) Emeklilik- ölüm
d) Emeklilik-istifa

35) Aday memurlara kademe ilerlemesi ne kadar süre ile uygulanmaz?

a) Bir yılı dolduruncaya kadar.
b) İki yılını dolduruncaya kadar.
c) Asaleti tasdik edilinceye kadar
d) Hiçbiri

36) Devlet memurlarının çocuğu için aile yardımı ödeneği hangi hallerde ödenir?

a) Çocuğun 19 yaşını geçmemesi halinde
b) Çocuğun evlenmesi halinde
c) Çocuğun devlet tarafından okutulması halinde.
d) Çocuğun herhangi bir işte menfaat karşılığı çalışması halinde.

37) Yer değiştirme sureti ile başka bir yerdeki görevlere atanan Devlet memurları, yeni
görevlerine kaç gün içinde başlamak zorundadırlar?
a) Atama emirlerini kendilerine tebliğ edildiği tarihte.
b) Atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde.
c) Atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde
d) Atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren yol süresi de dikkate alınarak 1 hafta içinde

38) Bir göreve atanan devlet memurlarından, yas al süre içinde görevine başlamayanlar
kaç yıl süre ile memurluğa tekrar alınmazlar?
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4

39) Aşağıdakilerden hangisi devlet memuru olan kadınların uymaları gereken kılık ve
kıyafet hususlarından değildir?
a) Elbiseler, temiz, düzgün, ütülü ve sade olması
b) Görev mahallinde baş daima açık, saçlar düzgün taranmış veya toplanmış olması.
c) Tırnakların normal kesilmiş olması.
d) Pantolon giyilmiş olması

40) Aşağıdakilerden hangisi uyarma ve kınama cezası vermeye yetkilidir?
a) Disiplin amirleri
b) Disiplin kurulu
c) Atamaya yetkili amir.
d) Yüksek disiplin kurulu.

41) Kurumlar gerektiği taktirde personeline günlük çalışma saatleri dışında fazla
çalışma ücreti vermeksizin çalıştırdıklarında verilecek iznin en çok kaç günlük
kısmı yıllık izinle birleştirilerek yıl içinde kullandırılabilir?
a) 10
b) 8
c) 6
d) 4

42) Devlet memurları aşağıdaki rozetlerden hangisini taşıyamaz?
a) Görev yaptığı yer için çıkarılan rozetler.
b) Mezun olduğu okulların rozetleri.
c) Hükümetçe özel günler için çıkarılan rozetler
d) Siyasi parti rozeti

43) Devlet memurlarının uymaları gereken kılık ve kıyafet hükümlerine göre
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Bina içerisinde gömleksiz dolaşabilir.
b) Bina içinde çorapsız dolaşabilir.
c) Bina içerisinde kravatsız dolaşabilir
d) Hepsi

44) Devlet memurlarının tedavi giderleri ve yol masraflarının ödenebilmesi için,
tedaviye …… lüzum gösterilmesi şarttır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) Tabip raporu ile
b) Resmi tabip raporu ile
c) Özel tabip raporu ile.
d) Amirin emri ile.

45) Giyecek yardımı kurum tarafından temin edilir ve …….. olarak verilir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) Ayni
b) Nakdi
c) Maktu.
d) Faturalı.

46) Devlet memurları, yıllık izinde iken hastalanmaları nedeniyle kendilerine verilen
hastalık iznini süresi yılık izin süresini aşması halinde, görevlerine ne zaman
başlarlar?
a) Yıllık izinlerinin bitiminde
b) Hastalık izinlerini bitiminde
c) Yıllık ve hastalık izinlerinin bitiminde.
d) Amirin çağırdığı tarihte.

47) Devlet memurunun kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizliği sonucu idare zarara
uğratılmışsa, bu zararın ilgili memur tarafından hangi bedel üzerinden ödenmesi
esastır?
a) Cari bedel.
b) Defter bedeli.
c) Rayiç bedel
d) Hiçbiri

48) Her Devlet memurunun bir ……. Dosyası bulunur.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) Sicil
b) Maaş
c) Memur kütüğü.
d) Disiplin.

49) Kurumların taşra teşkilatlarında bulunan memurların sicil amirleri aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Vali ve bölge müdürü
b) Vali ve kaymakam
c) İl müdürü ve genel müdür.
d) Vali ve genel müdür.

50) Ödül devlet memurlarından hangilerine verilir?
a) Başarılı görev yapan memurlara
b) Fazla çalışan memurlara.
c) Gayretli çalışan memurlara.
d) Emsallerine göre başarılı görev yaptıklar belirlenen memurlara

51) Bireyin sosyal yaşamında belirleyici bir rol oynayan ve her toplumsal yapıda farklı
özellikler gösteren bireyler arası ilişkilere ne ad verilir?
a) İnsani ilişkileri
b) Manevi ilişkiler
c) Maddi ilişkiler.
d) Yönetsel ilişkiler.

52) Bireyin yaşamında verimli, etkili ve başarılı olması öncelikle aşağıdakilerden
hangisine bağlıdır?
a) Kendisine verilen talimatları yerine getirmesine
b) Sağlıklı insan ilişkileri geliştirmesine
c) Bireysel ilgi ve ihtiyaçlarını karşılamasına.
d) Kendi çıkarlarını ön planda tutmasına.

53) Bir kimseden diğerine duyguların, düşüncelerin ve bilgilerin sözlü ya da sözsüz
olarak iletilmesine ne ad verilir?
a) Konuşma.
b) Dinleme.
c) Anlama
d) İletişim


54) Bireyin yaşamı boyunca okulda ve çevre kazandığı tüm davranışlara ne ad verilir?
a) Öğrenilmiş davranışlar
b) Gelip geçici davranışlar
c) Doğuştan gelen davranışlar.
d) Olumsuz davranışlar.

55) Toplumsal yaşamı düzenleyen ve herkesin uyması zorunlu olan insan yapımı
kurallara ne ad verilir?
a) Ahlak kuralları.
b) Din kuralları.
c) Hukuk kuralları
d) Görgü kuralları

56) Her toplumda saygın tutulup nesilden nesile aktarılan örf ve adetlere ne ad verilir?
a) Gelenek ve görenekler
b) Yasa ve yönetmelikler
c) Protokol kuralları.
d) Yönetim kuralları.

57) Devlet törenlerinde uyulması gereken resmi nezaket ve görgü kurallarına ne ad
verilir?
a) Ahlak kuralları.
b) Protokol kuralları.
c) Dinsel kuralları
d) Hukuk kuralları

58) Bireyin duygu ve düşüncelerini, görüp yaşadıklarını karşısındakilere sözle
iletmesine ne ad verilir?
a) İletişim.
b) Mesaj.
c) dinleme
d) konuşma

59) Birey iş yerinde çalışırken aşağıdakilerden hangisine önem vermelidir?
a) Kendini fazla yormamaya çalışmalıdır.
b) Kendi çıkarlarını ön planda tutmalıdır.
c) Saygılı ve uyumlu insan ilişkileri geliştirmelidir
d) Amirleriyle olan ilişkilere daha çok önem vermelidir

60) Kurum yada kuruluşların etkinliklerin tanıtmak ve toplumun anlayış ve yakınlığını
kazanmak amacıyla gerçekleştirdikleri tüm çabalara ne ad verilir?
a) Halkla ilişkiler
b) Bireysel ilişkiler
c) Kültürel ilişkiler.
d) Kurumsal ilişkiler.

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU SORULARI
(ORTAÖRETİM)

1) Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı devlet memurları kanunu ile düzenlememiştir?
a) Hizmet şartları.
b) Atanma ve yetiştirilme.
c) Emeklilik
d) İlerleme ve yükselme

2) Aşağıdakilerden hangisi devlet memurlarına tanınan genel haklardan değlidir?
a) Uygulamayı isteme.
b) Güvenlik .
c) Toplu şikayet ve toplu müracaat
d) İzin

3) Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile öngörülen sosyal hak ve yardımlardan değildir?
a) Emeklilik
b) Yolluk giderleri ve gündelikler
c) Aile yardımı ödeneği.
d) Tedavi yardımı.

4) Devlet memurlarını müracaat ve şikayetlerinde izlenecek usul, aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir?
a) Sadece yazılı olarak şikayet edilen amirin kendisine yapılır.
b) Sadece sözlü olarak şikayet edilen amir atlanarak yapılır.
c) Sözlü veya yazılı olarak ilgili kurumun en üst idari amirine yapılır
d) Sözlü veya yazılı olarak en yakın amirden başlayarak silsile yolu ile şikayet edilen amirler atlanarak yapılır

5) Devlet memurlarından muvazzaf askerlik hizmetini yapmak üzere aylıksız izin alanlar, terhis tarihinden itibaren kaç gün içinde kurularına başvurmak zorundadırlar?
a) 20
b) 25
c) 30
d) 35

6) Bir göreve açıktan aday veya asıl memur olarak atananlar aylığa ne zaman hak kazanırlar?
a) Takip eden ayın on beşinde
b) Takip eden ayın ilk günüde.
c) Görevde bir ayını doldurdukları tarihte.
d) Göreve başladıkları günden itibaren

7) Memurlara hastalıkları halinde verilecek raporlarda gösterilecek lüzum üzerine, (Uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalıklar hariç) aylık ve özlük haklarına dokunulmaksızın azami kaç aya kadar izin verilebilir?
a) 10 yıla kadara hizmeti olanlara 3 ay, 10 yıldan fazla olanlar 6 ay
b) 10 yıla kadar hizmeti olanlara 6 ay, 10 yıldan fazla olanlara 12 ay
c) 10 yıla kadar hizmeti olanlara 9 ay, 10 yıldan fazla olanlara 18 ay.
d) 10 yıla kadar hizmeti olanlara 12 ay, 10 yıldan fazla olanlara 24 ay.

8) Doğum yapan devlet memurlarına en çok kaç aya kadar aylıksız izin verilebilir?
a) 6
b) 8
c) 10
d) 12

9) Devlet memurlarının olumlu sicil almış sayılabilmeleri için sicil notu ortalamasının
en az kaç olması gerekir?
a) 45
b) 50
c) 55
d) 60

10) İki defa üst üste olumsuz sicil alan devlet memurları başka bir sicil amirinin emrine
atandıktan sonra da olumsuz sicil almaları halinde, kendileri hakkında yapılacak
işlem aşağıdakilerden hangisidir?
a) Başka bir sicil amirinin emrine atanabilir
b) Memuriyetle ilişkileri kesilerek haklarında emeklilik hükümleri uygulanır
c) Aylıktan kesme cezası verilir.
d) Kademe ilerlemesi cezası verilir

11) Olumsuz sicil alan devlet memurlarına, atamaya yetkili sicil amirince yapılacak
uyarıya karşı tebliğ tarihinden itibaren en çok kaç ay içinde itiraz edilir?
a) 4
b) 3
c) 2
d) 1

12) Devlet memurlarının disiplin cezalarına karşı itiraz süresi kaç gündür?
a) 3
b) 5
c) 7
d) 9

13) Aşağıdakilerden hangisi kademe ilerlemesinin yapılmasında aranılan şartlardan değildir?
a) Daha önce aynı kademede iki yıl beklemiş olmak
b) Bulunulan kademede en az bir yıl çalışmış olmak.
c) O yıl için olumlu sicil almış olmak.
d) Bulunduğu derecede ilerleyebileceği bir kademenin bulunması


14) “Konusu suç teşkil eden emir, …..”
Yukarıdaki cümleyi en iyi tamamlayan seçenek aşağıdakilerden hangisidir?
a) Emri veren amire bildirilir, amir ısrar ederse bu emir yerine getirilir.
b) Emri veren amire bildirilir, amir ısrar etmezse bu emir yerine getirilmez.
c) Kesinlikle yerine getirilmez
d) Kesinlikle yerine getirilir

15) Devlet memurları için yazlık kılık ve kıyafet uygulaması hangi tarihler arasında uygulanır?
a) 5 Mayıs-5 Eylül.
b) 10 Mayıs- 10 Eylül.
c) 15 Mayıs-15 Eylül
d) 20 Mayıs-20 Eylül

16) “Devlet memurlarına yaptıkları hizmetler için gerekli bilgilere ve yetişme şartlarına uygun şekilde, sınıfları içinde en yüksek dereceler kadar, ilerle imkanı sağlamaktır” tanımı aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
a) Liyakat
b) Kariyer
c) Sınıflandırma.
d) Sadakat.

17) Aşağıdaki fiillerden hangisine devlet memurluğundan çıkarma cezası verilir?
a) Usulsüz müracaat ve şikayette bulunmak.
b) Verilen emre itiraz etmek.
c) İşi yavaşlatma ve grev gibi eylemlere katılmak
d) Özürsüz olarak bir gün göreve gelmemek

18) Aşağıdakilerden hangisi, devlet memuruna aylıktan kesme cezasının verilmesini gerektiren fiil ve hallerdendir?
a) Usulsüz müracaat ve şikayette bulunmak.
b) Devlete ait resmi belge, araç, gereç ve benzeri eşyayı kaybetmek.
c) Özürsüz olarak bir veya iki gün göreve gelmemek
d) Kurumunca belirlenen tasarruf tedbirlerine uymamak

19) Devlet memurlarının ……………………. Çalışmaları esastır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi gelmelidir?
a) İşbirliği içinde
b) Ahenk içinde
c) Birlik içinde.
d) Kurum içinde.

20) Devlet memurları kanun, tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen esaslara uymakla ve amirler tarafından verilen ……….. iyi ve doğru yürütmesinden amirlerine karşı sorumludurlar.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi gelmelidir?
a) İşlerini yerine getirmekten ve görevlerinden.
b) Görevleri yerine getirmekle yükümlü ve kamu hizmetlerinin.
c) Görevleri yerine getirmekle yükümlü ve görevlerinin
d) Emirleri yerine getirmekle görevli ve hizmetlerin

21) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur?
a) Devlet memurları, kendilerine ait taşınır ve taşınmaz malları hakkında mal bildirimi verirler.
b) Devlet memurları, kendileriyle, eşlerine ve ana babalarına ait taşınır ve taşınmaz malları alacak ve borçları hakkında mal bildirimi verirler.
c) Devlet memurları, kendileriyle, eşlerine ait taşınır ve taşınmaz malları alacak ve borçları hakkında mal bildirimi verirler
d) Devlet memurları, kendileriyle, eşlerine ve velayetleri altındaki çocuklarına ait taşınır ve taşınmaz malları, alacak ve borçları hakkında mal bildirimi verirler

22) Memurlar için düzenlenen ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunma yasağına göre aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
a) Memurlar, kanunla kurulmuş yardım sandıklarını yönetim ve denetim kurulları üyelerin görevlerini yürütemezler
b) Memurlar Türk Ticaret Kanununa göre “Tacir” sayılmalarını gerektirecek bir faaliyette bulunamazlar.
c) Memurlar Türk Ticaret Kanununa göre “ Esnaf” sayılmalarını gerektirecek bir faaliyette bulunamazlar.
d) Memurlar, ticaret ve sanayi müesseselerinde görev alamazlar

23) Bir memurun iş arkadaşlarına ve iş sahiplerine söz veya hareketle satması halinde memur hakkında aşağıdaki disiplin cezalarından hangisi uygulanır?
a) Aylıktan kesme.
b) Kınama
c) Uyarma.
d) Hiçbiri

24) Memura, görevinde ve davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğini yazı ile bildirilmesi aşağıdaki disiplin cezalarından hangisini ifade eder?
a) Aylıktan kesme.
b) Kınama .
c) Uyarma
d) Hiçbiri

25) Kılık ve kıyafet hükümlerine aykırı davranan memurlar hakkında aşağıdaki disiplin cezalarından hangisi uygulanır?
a) Kademe ilerlemesini durdurulması
b) Aylıktan kesme.
c) Kınama.
d) Uyarma

26) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi memurlar hakkında uyarma cezasını gerektiren fiil ve hallerden biridir?
a) Özürsüz veya izinsiz olarak göreve geç gelmek, erken ayrılmak, göre mahallini terk etmek
b) Görev sırasında amire hal ve hareketleriyle saygısız davranmak
c) Verilen emirlere itiraz etmek.
d) Görev sırasında amirine sözle saygısızlık etme.

27) Devlete ait resmi belge, araç, gereç ve benzeri eşyayı özel işlerinde kullanan memurlar hakkında aşağıdaki disiplin cezalarından hangisi uygulanır?
a) Uyarma.
b) Kınama
c) Aylıktan kesme.
d) Kademe ilerlemesinin durdurulması


28) Yer değiştirme suretiyle atanmalarda ülkemiz kaç hizmet bölgesine ayrılmıştır?
a) 2
b) 3
c) 4
d) 5

29) İkamet ettiği ilin hudutlarını izinsiz terk eden memurlar hakkında aşağıdaki disiplin cezalarından hangisi uygulanır?
a) Aylıktan kesme
b) Kınama.
c) Uyarma.
d) Hiçbiri

30) Gerçeğe aykırı belge ve rapor düzenleyen memurlar hakkında aşağıdaki disiplin cezalarından hangisi uygulanır?
a) Memurluktan çıkarma
b) Kademe ilerlemesini durdurulması
c) Aylıktan kesme.
d) Kınama.

31) Aşağıdakilerden hangisi memurlar hakkında “ kademe ilerlemesini durdurulması” cezasını gerektiren fiil ve hallerden birisidir?
a) Siyasi partiye girmek.
b) Usulsüz müracaat veya şikayette bulunmak.
c) Görevi ile ilgili olarak her ne şekilde olursa olsun çıkar sağlamak
d) Yetki almadan gizli bilgileri açıklamak

32) 5816 sayılı Atatürk aleyhine işlenen suçlar hakkındaki kanuna aykırı fiilleri işleyen devlet memurları hakkında aşağıdaki disiplin cezalarından hangisi uygulanır?
a) Kınama.
b) Aylıktan kesme.
c) Kademe ilerlemesini durdurulması
d) Devlet memurluğundan çıkarma

33) Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a) Aday memurlara, asaletleri tasdik edilinceye kadar kademe ilerlemesi uygulanmaz
b) Aday memurlara, asaletleri tasdik edilinceye kadar hazırlayıcı eğitim uygulanmaz.
c) Aday memurlara, asaletleri tasdik edilinceye kadar görevlerine disiplin cezası uygulanmaz.
d) Aday memurlara, asaletleri tasdik edilinceye kadar görevlerine son verilmez


34) Aşağıda yer verilen ödemelerin hangisi hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz?
a) Aylık
b) Ölüm yardımı
c) Fazla çalışma ücreti.
d) Vekalet ücreti.

35) Yer değiştirme sureti ile başka yerdeki görevlere atanan devlet memurları, yeni görevlerine kaç gün içinde başlamak zorundadır?
a) Atama emirlerini kendilerine tebliğ edildiği tarihte
b) Atama emirlerini kendilerine tebliği tarihinden itibaren 10 gün içinde.
c) Atama emirlerini kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde
d) Atama emirlerini kendilerine tebliğ tarihinden itibaren yol süresi de dikkate alınarak 1 hafta içinde.

36) Bir göreve atanan devlet memurlarından, yasal süre içinde görevine başlamayanlar kaç yıl süre ile memurluğa tekrar alınmazlar?
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4

37) Aşağıdakilerden hangisi devlet memuru olan kadınların uymaları gereken kılık ve
kıyafet hususlarından değildir?
a) Elbiseler, temiz, düzgün, ütülü ve sade olması
b) Görev mahallinde baş daima açık, saçlar düzgün taranmış veya toplanmış olması.
c) Tırnakların normal kesilmiş olması.
d) Pantolon giyilmiş olması

38) Aşağıdakilerden hangisi uyarma ve kınama cezası vermeye yetkilidir?
a) Disiplin amirleri
b) Disiplin kurulu
c) Atamaya yetkili amir.
d) Yüksek disiplin kurulu.

39) Memurların kurumlarınca, kurum içinde aynı veya başka yerlerdeki diğer
kadrolara naklen atanmalarında aşağıdakilerden hangisi gözetilmez?
a) Kazanılmış hak aylık dereceleri.
b) Sınıf eşitliği.
c) Görev ve unvan eşitliği
d) Hiçbiri


40) Bulundukları yerden, yer değiştirme suretiyle başka kurumlara atanan memurların
aylıkları hangi görev yerinde ödenir?
a) Eski görev yerinde.
b) Yarısı eski görev yerinde, yarısı yeni görev yerinde.
c) Yeni görev yerinde
d) Hiçbiri


41) Devlet memuru kademe ilerlemesi suretiyle ilerlediği yeni kademesine ait aylığı ne
zaman hak kazanır?
a) Kademe ilerlemesini yaptığı tarihte.
b) Kademe ilerlemesini yaptığı tarihi takip eden ayın sonunda.
c) Kademe ilerlemesi yaptığı yılı takip eden yıl başında
d) Kademe ilerlemesini yaptığı tarihi takip eden ay başında

42) Kurumlar gerektiği taktirde personeline günlük çalışma saatleri dışında fazla
çalışma ücreti vermeksizin çalıştırdıklarında verilecek iznin en çok kaç günlük
kısmı yıllık izinle birleştirilerek yıl içinde kullandırılabilir?
a) 10
b) 8
c) 6
d) 4

43) Aşağıdakilerden hangisi memurlara ödenen tazminatlardan değildir?
a) Emniyet hizmetleri tazminatı.
b) Denetim tazminatı.
c) İş güçlüğü tazminatı
d) Özel hizmet tazminatı

44) Devlet memurları aşağıdaki rozetlerden hangisini taşıyamaz?
a) Görev yaptığı yer için çıkarılan rozetler
b) Mezun olduğu okullar rozetleri.
c) Hükümetçe özel günler için çıkarılan rozetler.
d) Siyasi parti rozetleri

45) Devlet memurlarının tedavi giderleri ve yol masraflarının ödenebilmesi için,
tedaviye …… lüzum gösterilmesi şarttır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) Tabip raporu ile
b) Resmi tabip raporu ile
c) Özel tabip raporu ile.
d) Amirin emri ile.

46) Giyecek yardımı kurum tarafından temin edilir ve …….. olarak verilir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) Ayni
b) Nakdi
c) Maktu.
d) Faturalı.

47) Devlet memurları, yıllık izinde iken hastalanmaları nedeniyle kendilerine verilen
hastalık iznini süresi yılık izin süresini aşması halinde, görevlerine ne zaman
başlarlar?
a) Yıllık izinlerinin bitiminde
b) Hastalık izinlerini bitiminde
c) Yıllık ve hastalık izinlerinin bitiminde.
d) Amirin çağırdığı tarihte.

48) Devlet memurunun kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizliği sonucu idare zarara
uğratılmışsa, bu zararın ilgili memur tarafından hangi bedel üzerinden ödenmesi
esastır?
a) Cari bedel.
b) Defter bedeli.
c) Rayiç bedel
d) Hiçbiri

49) Devlet memurları görevlerini dikkat ve itina ile yerine getirmek için ……….. almak
zorundadırlar.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) Amirin görüşü.
b) Kurumsal tedbirleri.
c) İzin
d) Gerekli tedbirleri

50) Kurumların taşra teşkilatlarında bulunan memurların sicil amirleri aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Vali ve bölge müdürü
b) Vali ve kaymakam
c) İl müdürü ve genel müdür.
d) Vali ve genel müdür.

51) Toplumsal yapı ve işleyişin sağlıklı ve verimli bir yapıya kavuşturulabilmesi
aşağıdakilerden hangisine önem verilmesine bağlıdır?
a) Manevi ilişkiler.
b) Maddi ilişkiler.
c) Bireysel ilişkiler
d) İnsan ilişkileri

52) Aşağıdakilerden hangisi bireyin insan ilişkilerini doğrudan etkiler?
a) Bilimsel ve teknolojik gelişmeler.
b) Bireysel ve sosyal çıkarlar.
c) Toplumsal değerler ve kültürel olgular
d) Yönetsel ve kurumsal olgular

53) Bir kimseden diğerine bilgilerin, fikirlerin, duyguların, tutumların ve olayların sözlü
ya da sözsüz olarak aktarılmasına ne ad verilir?
a) İletişim
b) Empati
c) Konuşma.
d) Dinleme.

54) Verimli ve etkili bir iletişimin sağlanması öncelikle aşağıdakilerden hangisine
bağlıdır?
a) Görsel ve işitsel araçların kullanılmasına
b) Mesajını açı, net ve anlaşılır olmasına
c) Mesajın kısa sürede ulaştırılmasına.
d) Alıcını kişisel özelliklerine bilinmesine.

55) Aşağıdakilerden hangisi aşağıdakilerden hangisi hem planlı eğitim sürecini ürünü,
hem de gelişi güzel kültürlenme ürünü olan davranışlardır?
a) Gelip geçici davranışlar.
b) Doğuştan gelen davranışlar.
c) Öğrenilmiş davranışlar
d) Karmaşık davranışlar

56) Bireyin tutum ve davranışlarını düzenleyen ve uyulması zorunlu olan insan yapımı
kurallara ne ad verilir?
a) Gelenek ve görenekler
b) Görgü kuralları.
c) Ahlak kuralları.
d) Hukuk kuralları

57) Yüzyıllardın süren yaşantı birikiminin ürünü olan ve nesilden nesile aktarılan örf ve
adetlere ne ad verilir?
a) Hukuk kuralları
b) Gelenek ve görenekler
c) Protokol kuralları.
d) Görgü kuralları.

58) Kurumsal yapıda uyulması gereken resmi nezaket ve görgü kurallarına ne ad
verilir?
a) Protokol kuralları
b) Ahlak kuralları.
c) Toplumsal kurallar.
d) Informal kurallar

59) Toplumsal yaşamın olay ve olguları konusunda toplumsal kümelerin ya da
toplumun ortaklaşa yargısını yansıtan düşünce ve kavramların toplamına ne ad
verilir?
a) Normlar.
b) Gelenekler.
c) Kamuoyu
d) Moda

60) Bir kurumda astlar, üstlerle olan ilişkilerinde öncelikle aşağıdakilerden hangisine
dikkat edilmelidir?
a) Samimi ve rahat bir iletişim sağlanmasına
b) Saygılı ve güvene dayalı ilişkiler kurulmasına
c) Üstlere görev ve yetkilerinin hatırlatılmasına.
d) Üstlerin kişilik özelliklerine göre davranılmasına.
 

Forum istatistikleri

Konular
18,847
Mesajlar
30,300
Kullanıcılar
27,852
Son üye
Mfbos
×