Neler yeni

Yöneticilerin Nitelikleri

Emel Hoca

Kayıtlı Üye
Katılım
13 Eki 2011
Mesajlar
2,987
Beğeniler
6
#1
Yöneticilerin nitelikleri
MADDE 30 – (1) Kurumlara müdür ve müdür yardımcısı olarak atanacaklarda aşağıdaki şartlar aranır:
a) Milletlerarası kurumlar ile yabancı okullarda görevlendirilecekler hariç Türkiye Cumhuriyeti
vatandaşı olmak.
b) (Değişik:RG-21/7/2012-28360) Okul öncesi eğitim kurumlarında; görev yapacağı okulda
öğretmenlik yapma koşullarını taşımak ve resmî veya özel öğretim kurumlarında en az iki yıl asıl görevli olarak
öğretmenlik yapmış olmak; bu şartları taşıyan öğretmen bulunmaması hâlinde ilkokul ve ortaokullarda
öğretmenlik yapma koşullarını taşıyıp resmî veya özel öğretim kurumlarında en az iki yıl asıl görevli olarak
öğretmenlik yapmış olmak.


Kurucu veya kurucu temsilcisinin görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 31 – (1) Kurucu veya kurucu temsilcisi; kurumda eğitim ortamının sağlanması, gerekli maddi
imkânların hazırlanması, yeterli personelin istihdamı, araç ve gerecin temini, kurum binasının kullanılabilir
duruma getirilmesi, eğitim personeli ile diğer personelin aylık ve ücretlerinin zamanında ödenmesi, sigorta ve
vergi ile ilgili işlerin usulüne uygun ve zamanında yapılması gibi hususlardan birinci derecede sorumludur.
(2) Müdürlük görevi bulunmayan kurucu veya kurucu temsilcisi, kurumun eğitim ve öğretimine ve
bunlarla ilgili yönetim işlerine karışamaz.
Kurum müdür ve müdür yardımcısının görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 32 – (1) Kurum müdürünün görevleri şunlardır:
a) Programların amacına uygun şekilde yürütülmesi, başarının artırılması, eğitimin kaliteli olarak
sürdürülmesi için gerekli önlemleri almak,
b) Kurumun üye olması hâlinde oda, vakıf, dernek, birlik ve benzeri sivil toplum örgütleri ile özel ve
resmî kurum ve kuruluşlarda kurumunu temsil etmek,
c) Eğitim personelinin çalışma izni ve çalışma iznini uzatma onay tekliflerini zamanında yapmak,
ç) Eğitim-öğretim yılı öncesi gerekli hazırlıkları yapmak, etkinlikleri planlamak, personel arasındaki
görev paylaşımını yapmak, ders dışı etkinlikler için gerekli izinleri almak,
d) Yönetim görevini aksatmamak şartıyla alanında olmak üzere isteğe bağlı olarak haftada en fazla 12
saat ders okutmak,
e) Resmî dengi kurumların tabi olduğu yönetmelikler ve özel öğretim kurumlarıyla ilgili mevzuatla
verilen diğer görevleri yapmak.
(2) Kurum müdürü kurumun yönetiminden, kurumun amacı doğrultusunda öğrenci veya kursiyerlerin
yetiştirilmesinden, eğitim ve öğretim faaliyetleri ile rehberlik hizmetlerinin planlanmasından ve yürütülmesinden
kurucu veya kurucu temsilcisine varsa genel müdüre, Bakanlığa ve diğer resmî makamlara karşı sorumludur.
(3) Kurum müdürü aynı zamanda kurucu veya kurucu temsilcisi olduğunda kurumun mali işlerinden de
sorumludur.
(4) Kurum müdür yardımcısı, kurum müdürünün vereceği görevleri yapar. Müdürün izinli veya raporlu
olduğu sürelerde müdüre vekâlet eder.
 

Forum istatistikleri

Konular
18,848
Mesajlar
30,301
Kullanıcılar
27,852
Son üye
Mfbos
×